بنیاد شهید و امور ایثارگران

bb

آرشیو دیداری و شنیداری

نام سازمان:

بنیاد شهید و امور ایثارگران

زمان اجرا:

از سال1386

معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان یکی از دست اندرکاران امور فرهنگی انقلاب و دفاع مقدس حجم قابل توجهی از منابع دیداری و شنیداری خود را بصورت آرشیو سنتی نگهداری میکرد. با توجه به قدمت منابع آرشیوی و تنوع انواع آنها مشکلات متعددی در حفظ و نگهداری این آثار و همچنین نگرانی‌های جدی در حفظ این آثار وجود داشت. شرکت فرازکام با انجام مراحل مختلف مطالعاتی و طراحی سیستم جامع آرشیو برای این سازمان ضمن رفع کلیه خطرات و مشکلاتی که در حفاظت و نحوه استفاده از منابع دیداری و شنیداری وجود داشت، امکان بهره برداری مناسب در چرخه آرشیو دیجیتال را بوجود آورد. هماکنون با عملیاتی شدن این پروژه کلیه منابع قدیمی به دیجیتال تبدیل شده و مورد استفاده این سازمان قرار گرفته اند. آرشیو بنیاد شهید پس از سازمان صدا و سیما یکی از بزرگترین گنیجینه‌های آرشیوی را نگهداری میکند که هماکنون کاملاً بصورت دیجیتال ساماندهی شده است. با پیاده سازی سامانه نرم افزاری شرکت فرازکام در این آرشیو و با بکارگیری سیستمهای رباتیک کلیه امور بصورت مکانیزه انجام میگیرد.

پاسخ دهید