اتوماسیون آرشیو

ahvaz

نام سازمان:

صدا و سیمای اهواز

زمان اجرا:

1391-1392

در طراحی سامانه آرشیو دیجیتال توسط کارشناسان شرکت فرازکام توجه جدی به نیازمندیها و چرخه کاری اتوماسیون سیما و نیوزروم از یک سو و همچنین آخرین فناوری‌های مهندسی از سوی دیگر باعث پیاده سازی طرح آرشیو با امکان تجمیع با سیستمهای اتوماسیون در حال و آینده شده است. سیستم آرشیو دیجیتال این مرکز با بهره‌گیری از سیستم دخیره سازی On-Line و همچنین آخرین فناوری پشتیبانی اطلاعات LTO5 و همچنین سامانه نرم افزاری ArcLook امکانات متعددی را برای تبدیل ، ساماندهی و ثبت متادیتا را در قالب استانداردهای آرشیو صدا و سیما به این مرکز میدهد. با تبدیل منابع آرشیوی و ثبت متادیتا در سامانه آرشیو این مرکز امکان سرویس دهی سریع آشیو به بخشهای مختلف مرکز بوجود آمده است.

پاسخ دهید