اتوماسیون آرشیو و پخش

ilam

نام سازمان:

صدا و سیمای ایلام

زمان اجرا:

1391

مرکز صدا وسیما استان ایلام در راستای سیاستهای کلی سازمان صدا وسیما برای توسعه سیستمهای دیجیتال طرح آرشیو دیجیتال این مرکز را بصورت جدی در برنامه‌های خود قرارداد و با شناسایی توانایی‌های شرکت فرازکام توسط این مرکز برای انجام این پروژه طراحی سیستم جامع آرشیو به این شرکت محول گردید. در طراحی سامانه آرشیو دیجیتال توسط کارشناسان شرکت فرازکام توجه جدی به نیازمندیها و چرخه کاری اتوماسیون سیما و نیوزروم از یک سو و همچنین آخرین فناوری‌های مهندسی از سوی دیگر باعث پیاده سازی طرح آرشیو با امکان تجمیع با سیستمهای اتوماسیون در حال و آینده شده است. سیستم آرشیو دیجیتال این مرکز با بهره‌گیری از سیستم دخیره سازی On-Line و همچنین آخرین فناوری پشتیبانی اطلاعات LTO5 و همچنین سامانه نرم افزاری ArcLook امکانات متعددی را برای تبدیل ، ساماندهی و ثبت متادیتا را در قالب استانداردهای آرشیو صدا و سیما به این مرکز میدهد. با تبدیل منابع آرشیوی و ثبت متادیتا در سامانه آرشیو این مرکز امکان سرویس دهی سریع آشیو به بخشهای مختلف مرکز بوجود آمده است.

پاسخ دهید