آرشیو دیجیتال

majma

نام سازمان:

مجمع تشخیص مصلحت نظام

زمان اجرا:

1391

دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از دارندگان آرشیو اسنادی میباشد که با گسترش روزافزون منابع آرشیوی نیاز مبرم به ساماندهی آرشیو در قالب سیستمهای نوین را احساس میکرد. با انجام مطالعات اولیه و نیازسنجی توسط کارشناسان شرکت فرازکام سیستمی کارآمد در این بخش پیاده سازی شد تا نیازهای مختلف این بخش را با در نظر گرفتن ضرایب امنیتی بالا بخاطر شرایط خاص کاری مرتفع سازد. پس از انجام موفقیت آمیز مراحل مختلف تست و آموزش ، ثبت و ساماندهی آرشیو صورت گرفته و هماکنون این سامانه در حال بهره برداری میباشد.

پاسخ دهید