اتوماسیون تلویزیونی و آرشیو

www

نام سازمان:

قوه قضائیه

زمان اجرا:

1392-1391

اداره صدا و سیمای قوه قضائیه جمهوری اسلامی دارای شرح وظایف مختلفی است که مهمترین آنها تولید و آرشیو برنامه های تلویزیونی است. شرکت فرازکام با ارائه سیستم اتوماسیون تلویزیونی و آرشیو به این اداره ،کلیه چرخه کاری روزانه آن را تحت سیستم یکپارچه اتوماسیون قرارداده است. هماکنون علاوه بر تبدیل منابع قدیمی به دیجیتال و ثبت آنها در آرشیو کلیه برنامه های تولیدی روزانه از طریق این سیستم اجرا میشود.

پاسخ دهید