مرکز صدا و سیمای البرز

alorz

اتوماسیون آرشیو

نام سازمان:

صدا و سیمای البرز

زمان اجرا:

1392

همکاری شرکت رسانه رایانه فراز با مرکز صدا و سیمای البرز در زمینه سیستم آرشیو دیجیتال میباشد. این سیستم هماکنون در این مرکز به بهره برداری رسیده و مراحل ثبت اطلاعات در آرشیو در حال اجرا میباشد. با توجه به اینکه این مرکز نسبت به سایر مراکز جدیدتر میباشد ، لذا کلیه منابع آرشیوی موجود بصورت دیجیتال بوده و نیازی به تبدیل منابع قدیمی نمیباشد. این مرکز با برخورداری از دو دستگاه ذخیره ساز برای بخش تولید و آرشیو ، منابع آرشوی را بصورت آنلاین نگهداری کرده که پس از ثبت در سیستم آرشیو توسط کاربران مرکز قابل دسترسی میباشد.

پاسخ دهید