آرشیو آستان قدس رضوی

astan

آرشیو دیجیتال

نام سازمان:

آستان قدس رضوی

زمان اجرا:

1390

آرشیو آستان قدس رضوی در بر گیرنده منابع صوت تصویری از مناسبتهای مختلف و همچنین تولیدات بخشهای هنری آستان قدس میباشد. با توجه به حجم این آثار و نیاز به ارائه سرویس به سایر سازمانها و همچنین زائرین حرم رضوی نیاز به یک سامانه مجتمع احساس می شد. در طراحی این سامانه که توسط شرکت فراز کام صورت گرفت بخش داخلی آرشیو در بستر شبکه رایانه ای حرم برای کاربران داخلی و بخش خارجی برای سرویس دهی به زائران بر بستر اینترنت و بصورت پرتال آرشیو طراحی شد.  در این پروژه سامانه آرشیو دیجیتال با ارتباطی منسجم با بخش پرتال رضوی امکان دسترسی به منابع آرشیو را در ساختاری ایمن امکان پذیر میسازد. این پروژه که با نظارت اداره کل انفورماتیک آستان قدس رضوی راه اندازی شده است امکان ساماندهی تنوع زیادی از فرمتهای صدا ، تصویر و عکسهای دیجیتال را دارا میباشد.

پاسخ دهید