آرشیو مرکزی صدا و سیما

121

آرشیو دیجیتال

نام سازمان:

آرشیو مرکزی صدا و سیما

زمان اجرا:

1390

مطمئناً آرشیو مرکزی سازمان صدا وسیما یکی از بزرگترین آرشیوها در کشور و منطقه میباشد. این آرشیو از طرف دیگر تخصصی ترین آرشیوهای دیداری و شنیداری بشمار می آید که پاسخگویی به نیازهای مختلف آن نیازمند شناختی جامع از چرخه کاری در آن دارد. شرکت فرازکام با تجربه قبلی در زمینه آرشیو و همچنین سیستمهای اتوماسیون صدا و تصویر تمام توان خود را در ارائه سیستمی جامع که نیازهای گسترده بخصوص در بخش متادیتا را تأمین نماید معطوف نمود. در این رابطه با مطالعه عمیق استانداردهای جهانی متادیتا و فرمتهای صدا و تصویر سعی بر آن شد تا با بومی سازی این استانداردها پوشش کاملی بر نیازهای آرشیو مرکزی ایجاد شود. یکی از ویژگی‌های سامانه طراحی شده برای آرشیو مرکزی صدا و سیما برخورداری از ساختار گسترده متادیتا و درعین حال منعطف است که میتواند در آینده تبادل اطلاعات آرشیوی و سایر امور مربوط به آرشیو را به سادگی امکان پذیر سازد.

پاسخ دهید