نهاد ریاست جمهوری

download

اتوماسیون آرشیو

نام سازمان:

نهاد ریاست جمهوری

زمان اجرا:

1392

معاونت ارتباطات و روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری دارای بخش قابل توجهی از منابع دیداری و شنیداری مربوط به دولتهای قبلی و فعلی میباشد که روزانه به حجم آنها اضافه میشوند. این منابع شامل عکس ، صوت و ویدیو هستند که بصورت سنتی و بر روی نوارهای مغناطیسی آرشیو شده اند. پس کارشناسی و ارائه طرح جامع از طرف شرکت فرازکام ، سیستم جامع آرشیو در این نهاد تحویل دهی و راه اندازی شد. هماکنون مراحل تبدیل منابع قدیمی به دیجیتال در این نهاد در دست اجرا میباشد.

پاسخ دهید