موسسه رسانه های تصویری

res

آرشیو دیجیتال

نام سازمان:

موسسه رسانه های تصویری

زمان اجرا:

1392

موسسه رسانه های تصویری که زیر مجموعه وزارت ارشاد میباشد در امر تولید و پخش فیلمهای سینمایی و شبکه سینمایی خانگی فعالیت مینماید. این موسسه کلیه فیلمهای قدیمی و جدید را در قالب نوارهای بتاکم و دی وی کم در آرشیو خود نگهداری میکند.  پس از بررسی و ارائه طرح آرشیو ، سیستمی جامع شامل ذخیره ساز و پشتیبانی اطلاعات به همراه نرم افزار آرشیو و ترانسکودرها در محل این موسسه راه اندازی گردید. یکی از ویژگی های بارز این آرشیو اطلاعات جامع متادیتا برای هریک از منابع ثبت شده بود. سیستم نرم افزاری آرشیو فرازکام با برخورداری از ساختار جامع و منعطف متادیتا کلیه اطلاعات متادیتا را بصورت خودکار از بانک قدیمی موسسه به سیستم جدید تبدیل نموده و از این پس کلیه گزارشات آماری و اطلاعات از این سیستم قابل استخراج خواهد بود.

پاسخ دهید