آرشیو دیداری و شنیداری نیروی انتظامی

nirooo

آرشیو دیداری و شنیداری

نام سازمان:

نیروی انتظامی

زمان اجرا:

1390-1391

بخش فرهنگی نیروی انتظامی با تولید روزانه برنامه‌های فرهنگی یکی از دارندگان آرشیو برنامه‌های تولیدی و همچنین راش‌های مربوطه میباشد. این بخش با گسترش روزافزون منابع آرشیوی نیاز مبرم به ساماندهی آرشیو در قالب سیستمهای نوین را احساس میکرد. با انجام مطالعات اولیه و نیازسنجی توسط کارشناسان شرکت فرازکام سیستمی کارآمد در این بخش پیاده سازی شد تا نیازهای مختلف این بخش را با در نظر گرفتن ضرایب امنیتی بالا بخاطر شرایط خاص کاری مرتفع سازد. پس از انجام موفقیت آمیز مراحل مختلف تست و آموزش ، ثبت و ساماندهی آرشیو صورت گرفته و هماکنون این سامانه در حال بهره برداری میباشد.

پاسخ دهید