سیستمهای تبدیل وآرشیو

ooo
نام سازمان: امور بین الملل
زمان اجرا: 1390-1391

بدون شک یکی از نیازهای ضروری برای دفاتر نمایندگی سازمان صدا وسیما سیستم آرشیو صدا و تصویر میباشد. این دفاتر در خارج از کشور با تولید برنامه‌های مستند و خبری به پوشش وقایع منطقه مربوطه می‌پردازند. برخورداری از سیستم آرشیو کارآمد به عوامل تولیدی امکان میدهد تا ضمن ثبت سریع برنامه‌ها در آرشیو در هر زمان بدون اتلاف وقت به منابع گذشته دسترسی پیدا کنند. همچنین با ساماندهی آرشیوها در هریک از دفاتر بخش ستادی مستقر در مرکز اطلاعات جامعی از آرشیو هریک از نمایندگی‌ها خواهد داشت تا در صورت نیاز به آنها دسترسی پیدا کند. سیستم آرشیو دفاتر که برای کلیه دفاتر خارج از کشور تحویل شده است بگونه ای طراحی شده است که به تنهایی تمام نیازهای آرشیوی از قبیل تبدیل نوارها ، ثبت منابع دیجیتال شده ، جستجو ، پشتیبان گیری LTO و بازیابی را در قالب یک سیستم واحد به انجام رساند

پاسخ دهید