مانیتورینگ و آرشیو راهداری

rah22
مانیتورینگ و آرشیو
نام سازمان: سازمان راهداری
زمان اجرا: 1389-1392

همکاری شرکت فرازکام با سازمان راهداری در دو زمینه مانیتورینگ رسانه ای و آرشیو دیداری و شنیداری میباشد. این سازمان در آرشیو سنتی خود نوارهای ویدیویی نگهداری میکرد که با گذشت زمان و جابجایی‌های متعدد بعضاً دچار نقص شده بودند. از اینرو مسئولین سازمان در پی راه حلی برای تبدیل و حفظ منابع قدیمی بودند که با همکاری شرکت فرازکام این پروژه با موفقیت به انجام رسید و با استفاده از سامانه آرشیو دیجیتال ArcLook امکان ساماندهی و دسترسی به آرشیو دیجیتال بوجود آمده است. همچنین با توسعه همکاری‌های فیمابین طرح ایجاد سامانه مانیتورینگ رسانه ای برای رصد موضوعات مورد نظر سازمان راهداری توسط شرکت فرازکام انجام میگیرد. با تلفیق دو پروژه مانیتورینگ و آرشیو ، این سازمان علاوه بر حفظ منابع قدیمی آرشیو، بصورت روزانه برنامه‌های رصد شده از رسانه ملی را به آرشیو خود وارد میکند که این مسئله باعث غنی شدن هرچه بیشتر آرشیو این سازمان خواهد شد. ویژگی بارز سامانه مونیتورینگ در سازمان راهداری امکان دسترسی کاربران این سامانه به برنامه‌های رصد شده از طریق اینترنت است که از نظر سرعت و هزینه و سهولت کار قابل توجه میباشد.

پاسخ دهید