سامانه آرشیو دیجیتال

سیستم جامع مدیریت منابع و آرشیو

اگر در فکر راه حل برای ایجاد آرشیو دیجیتال در هر حجم و اندازه ای هستید ، سامانهArcLook با برخورداری از امکانات متعدد و قابلیت بهره برداری در ابعاد مختلف و انواع کاربردها در خدمت شماست.

آرشیو شخصی: نرم افزار ArcLook میتواند کلیه منابع دیجیتال در رایانه شخصی  را ساماندهی نماید تا در صورت نیاز در کمترین زمان به آنها دسترسی پیدا کرد.

اتوماسیون دیجیتال: در مجموعه هایی که نیاز به استفاده از منابع آرشیوی بین کاربران مختلف وجود داشته باشد می توان با استفاده از سامانه ArcLook ضمن اشتراک این منابع ، چرخه ای مطمئن برای گردش کار ایجاد نمود. سامانه ArcLookامکانات متعددی برای اتوماسیون و تسریع امور مختلف در اختیار کاربران قرار می دهد.

مدیریت منابع: مطمئناً در مجموعه های دستاندرکار امور رسانه ای ، مدیریت منابع دیجیتال از جنبه های مختلف دارای اهمیت است. با بکارگیری سامانه ArcLookبسیاری از نیازهای اینگونه مجموعه ها تأمین خواهد شد.

نیوزروم: سامانه ArcLook کلیه امکانات مورد نیاز در یک اتاق خبر دیجیتال را در کنار آرشیو و مدیریت منابع دیجیتال بصورت یکپارچه در اختیار کاربران قرار می دهد.

فهرست